หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พ้าโต้
อักษรล้านนา
ระฯพ้าโต้
เทียบอักษรไทย
[พร้าโต้]
ความหมาย

น.มีดอีโต้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พ้าโต้ (ระฯพ้าโต้)