หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พุ่มไม้
อักษรล้านนา
พุ่มไม้
เทียบอักษรไทย
[พุ่มไม้]
ความหมาย

น.กลุ่มต้นไม้ขนาดเล็กที่ขึ้นรวมกันเป็นซุ้มเป็นเชิง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พุ่มไม้ (พุ่มไม้)