หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พึ่นๆ
อักษรล้านนา
ระฯพึ่นฯๆ
เทียบอักษรไทย
[พรึ่นๆ]
ความหมาย

ว.ปลิว,เผ่น,วิ่ง,บิน เป็นต้น ใช้ประกอบ คำกิริยาที่แสดงถึงการเคลื่อนที่ของคน สัตว์หรือสิ่งของเป็นจำนวนมากที่เคลื่อนที่ออกไปเป็นกลุ่ม เช่น นกบิน พึ่นๆ - นกบิน ไปเป็นฝูง,กระดาษปิ๋วพึ่นๆ - กระดาษ ปลิวว่อน เป็นต้น ; วึ่นๆ,วื่นๆ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พึ่นๆ (ระฯพึ่นฯๆ)