หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พิยาน
อักษรล้านนา
ภิยานฯ
เทียบอักษรไทย
[ภิยาน]
ความหมาย

น๑.พยาน - บุคคลผู้ให้การในสิ่งที่ตนเองได้เห็น ได้ยิน หรือได้รับรู้มา น๒.เอกสาร หลักฐานทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ที่สามารถใช้เป็นเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิยาน (ภิยานฯ)