หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พิกจี่
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯจี่
เทียบอักษรไทย
[พริกจี่]
ความหมาย

น.พริกสด (พริกหนุ่ม) ที่ทำให้สุกโดยวางลงบนถ่านไฟร้อน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกจี่ (ฯระฯพิกฯจี่)