หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พิกก้นจี๊
อักษรล้านนา
ฯระฯพิกฯก้฿นฯชี้
เทียบอักษรไทย
[พริกก้นชี้]
ความหมาย

น.พริกช่อม,พริกชี้ฟ้า; พิกก้นปิ้น,พิกจี๊ฟ้า,พิกเดือไก่ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พิกก้นจี๊ (ฯระฯพิกฯก้฿นฯชี้)