หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พาก
อักษรล้านนา
ฯระฯพากฯ
เทียบอักษรไทย
[พราก]
ความหมาย

ก.พราก - จากไป,แยกจากกัน; ภาก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พาก (ฯระฯพากฯ)