หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พัวะโพก
อักษรล้านนา
ระฯพ฿วฯะโระฯพ฿กฯ
เทียบอักษรไทย
[พรัวะโพรก]
ความหมาย

ก.ผุ,ร่วน,ยุ่ย โดยเฉพาะส่วนที่อยู่ภายใน เช่น พริก ท่อนไม้ไผ่ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พัวะโพก (ระฯพ฿วฯะโระฯพ฿กฯ)