หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
พับ
อักษรล้านนา
ระฯพับฯฯ,ภัปฯ
เทียบอักษรไทย
[พรับ,ภับ]
ความหมาย

ก.พริบ,ขยิบ,ขยับ,ปิด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พับ (ระฯพับฯฯ,ภัปฯ)