หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
พองหา
อักษรล้านนา
ระฯพอฯงหา
เทียบอักษรไทย
[พรองหา]
ความหมาย

ว.พึ่งจะ(หมายถึง เวลาที่ล่วงไปหยกๆ)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
พองหา (ระฯพอฯงหา)