หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝ้ายต่อง
อักษรล้านนา
ฝ้ายฯต่อฯง
เทียบอักษรไทย
[ฝ้ายต่อง]
ความหมาย

น.ฝ้ายดิบที่จัดเป็นวงไว้เพื่อจะนำไปเตรียมเพื่อการทอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ้ายต่อง (ฝ้ายฯต่อฯง)