หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ่าย
อักษรล้านนา
ฝ่ายฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝ่าย]
ความหมาย

น.ด้าน,ส่วน,ข้าง,พวก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ่าย (ฝ่ายฯ)