หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝ่า
อักษรล้านนา
ฝ่า
เทียบอักษรไทย
[ฝ่า]
ความหมาย

น.พื้นของมือและเท้า ปกติใช้ อ้ง เช่น อ้งมือ - อุ้งมือ, อ้งตี๋น - อุ้งเท้า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝ่า (ฝ่า)