หน้าหลัก
ฝูง
ฝูง
[ฝูง]

น.กลุ่ม,หมู่,พวก เช่น ฝูงคน ฝูงสัตว์: ลักษณะนามที่อยู่รวมกันหมู่ (ยกเว้นช้าง) เช่น นก ๒ ฝูง, ม้า ๓ ฝูง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝูง (ฝูง)