หน้าหลัก
ฝู
ฝู
[ฝู]

น.มาตราวัดความยาว ดังปรากฏในธรรมมหาเวสสันดร กัณฑ์มหาราช ว่า "...ดาบกับลานี้กูถือเอาหอก ด้ามยาวศอกปลายสามฝู ..." (ลา - ดาบสั้น)

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝู (ฝู)