หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝุ่นเมือง
อักษรล้านนา
ฝุ่รเมิอฯง
เทียบอักษรไทย
[ฝุ่นเมือง]
ความหมาย

น.พลเมือง,ราษฎร

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝุ่นเมือง (ฝุ่รเมิอฯง)