หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝืด
อักษรล้านนา
ฝืดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝืด]
ความหมาย

ว.ไม่สะดวก,ติดขัด,ไม่คล่อง,ไม่ลื่นไหล

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝืด (ฝืดฯ)