หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝีละอาก
อักษรล้านนา
ฝีละอากฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝีละอาก]
ความหมาย

น.คุดทะราด - โรคติดต่อชนิดหนึ่งเป็นแผลเรื้อรัง บางรายแผลนั้นบานเวอะหวะออก มีกลิ่นเหม็น เป็นแม่แผลทำให้เกิดแผลอื่นจำพวกเดียวกันพุออกไปอีก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝีละอาก (ฝีละอากฯ)