หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝีดอกบุ๋ก
อักษรล้านนา
ฝีดอฯกบุก
เทียบอักษรไทย
[ฝีดอกบุก]
ความหมาย

น.ฝีคัณฑมาลา - ฝีชนิดหนึ่งขึ้นเป็นแถวตามคอ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝีดอกบุ๋ก (ฝีดอฯกบุก)