หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝีก
อักษรล้านนา
ฝีกฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝีก]
ความหมาย

ก.หลบ,เลี่ยง,ซ่อน,เร้น,หลีก; ฟีก ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝีก (ฝีกฯ)