หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาไหล
อักษรล้านนา
ฝาไหลฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาไหล]
ความหมาย

น.ฝาไม้กระดานที่วางตามแนวตั้ง แต่ละแผ่นเว้นช่องว่างให้น้อยกว่าความกว้างของแผ่นไม้อีกชุดหนึ่งตลอดทั้งแผง ประกอบแผงทั้งสองซ้อนกันในรางที่สามารถเลื่อนปิดเปิดได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาไหล (ฝาไหลฯ)