หน้าหลัก
ฝาเอิ๋บ
ฝาเอิปฯ
[ฝาเอิบ็]

น.ฝาปิดหม้อขนาดใหญ่; ฝาเจิบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาเอิ๋บ (ฝาเอิปฯ)