หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาเอิ๋บ
อักษรล้านนา
ฝาเอิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาเอิบ็]
ความหมาย

น.ฝาปิดหม้อขนาดใหญ่; ฝาเจิบ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาเอิ๋บ (ฝาเอิปฯ)