หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาเหลา
อักษรล้านนา
ฝาเหัลฯา
เทียบอักษรไทย
[ฝาเหลา]
ความหมาย

น.ฝาที่สานด้วยไม้ไผ่เหลากลม เพื่อใช้ระบายอากาศ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาเหลา (ฝาเหัลฯา)