หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาเจิบ
อักษรล้านนา
ฝาเจิปฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาเจิบ]
ความหมาย

น.ฝาที่ใช้ปิดหม้อข้าวหรือหม้อแกงที่เป็นทรงคุ่มและปิดครอบพอดีกับภาชนะนั้น; ฝาเอิ๋บ ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาเจิบ (ฝาเจิปฯ)