หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาหั๋บ
อักษรล้านนา
ฝาหัปฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาหับ]
ความหมาย

น.ฝาปิด - สิ่งที่ใช้ปิดภาชนะ อย่างปิดโอ่ง ปิดหม้อ เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาหั๋บ (ฝาหัปฯ)