หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาสาน
อักษรล้านนา
ฝาสานฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาสาน]
ความหมาย

ดู...ฝาไม้บั่ว

ออกเสียงล้านนา
ฝาไม้บั่ว
อักษรล้านนา
ฝาไม้บ่฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาไม้บั่ว]
ความหมาย

น.ฝาที่ทำด้วยไม้บั่ว(ไม้ไผ่ชนิดใดชนิดหนึ่ง เช่น ไม้บง ไม้ซาง ไม้รวก เป็นต้น)สาน; ฝาสาน ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาสาน (ฝาสานฯ)