หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาตึ๋ด
อักษรล้านนา
ฝาตึดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาตึด]
ความหมาย

น.ภาชนะที่มักเป็นแผ่นแบน มีที่จับถือ เมื่อปิดแล้วแล้วมักจะสวมสอดลงไปในปากของภาชนะนั้นๆ; ฝาอึ๋ด ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาตึ๋ด (ฝาตึดฯ)