หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาง
อักษรล้านนา
ฝางฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาง]
ความหมาย

น.ชื่อไม้ยืนต้น ต้นมีหนาม ดอกสีเหลือง เนื้อไม้สีแดง ใช้ทำยาหรือย้อมผ้าได้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาง (ฝางฯ)