หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาควบ
อักษรล้านนา
ฝาฅวฯบ
เทียบอักษรไทย
[ฝาฅวบ]
ความหมาย

น.ฝาครอบ - ฝาที่ใช้ปิดกั้นภาชนะหรือสิ่งของในลักษณะครอบหรือคร่อมไว้

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาควบ (ฝาฅวฯบ)