หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝาขั๋ดแต๋ะ
อักษรล้านนา
ฝาขัดฯแตะ
เทียบอักษรไทย
[ฝาขัดแตะ]
ความหมาย

น.ฝาบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่สานขัดในแนวราบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาขั๋ดแต๋ะ (ฝาขัดฯแตะ)