หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาขั๋ดสาน
อักษรล้านนา
ฝาขัดฯสานฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝาขัดสาน]
ความหมาย

น.ฝาบ้านที่ทำด้วยไม้ไผ่สานขัดในแนวดิ่ง

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาขั๋ดสาน (ฝาขัดฯสานฯ)