หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝาก้นตู
อักษรล้านนา
ฝาก้฿นฯทู
เทียบอักษรไทย
[ฝาก้นทู]
ความหมาย

น.ฝาด้านหลังของบ้าน

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝาก้นตู (ฝาก้฿นฯทู)