หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝา
อักษรล้านนา
ฝา
เทียบอักษรไทย
[ฝา]
ความหมาย

น๑.เครื่องปิดภาชนะหรือสิ่งอื่น เช่น ฝาหม้อ ฝาโอ่ง น๒.เครื่องกั้นหรือเครื่องแบ่งห้องของอาคารบ้านเรือน เช่น ฝาผนัง ฝาบ้าน ฝาอาคารเรียน เป็นต้น น๓.ฝ้าหรือเยื่อที่จับอยู่บนของเหลวบางอย่าง น๓.เรียกตะพาบน้ำว่า ปลาฝา ล.ลักษณะนามเรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมแบน เช่น ขนมครก ๕ ฝา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝา (ฝา)