หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋ด
อักษรล้านนา
ฝัดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝัด]
ความหมาย

ก.กระพือด้วยกระด้งหรืออย่างอื่น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋ด (ฝัดฯ)