หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋กเขี้ยว
อักษรล้านนา
ฝักฯข้ยฯว
เทียบอักษรไทย
[ฝักเขี้ยว]
ความหมาย

น.ฟันปลอมทั้งชุด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋กเขี้ยว (ฝักฯข้ยฯว)