หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋กมีด
อักษรล้านนา
ฝักฯมีดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝักมีด]
ความหมาย

น.ซองใส่มีด

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋กมีด (ฝักฯมีดฯ)