หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋กบัว
อักษรล้านนา
ฝักฯบ฿วฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝักบัว]
ความหมาย

น๑.อุปกรณ์ที่ใช้โปรยนำให้เป็นฝอย น๒.ฝักที่หุ้มเม็ดบัว แต๋นบัว ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋กบัว (ฝักฯบ฿วฯ)