หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋กดาบ
อักษรล้านนา
ฝักฯดาปฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝักดาบ]
ความหมาย

น.ที่ใส่มีดดาบ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋กดาบ (ฝักฯดาปฯ)