หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋กขาม
อักษรล้านนา
ฝักฯขามฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝักขาม]
ความหมาย

น.ชื่อตัวหนังสือสุโขทัยโบราณ เป็นเหลี่ยมดังฝักมะขาม นิยมใช้ในศิลาจารึก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋กขาม (ฝักฯขามฯ)