หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั๋ก
อักษรล้านนา
ฝักฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝัก]
ความหมาย

น๑.ซอง - สิ่งที่ใช้ห่อหุ้มของมีคมบางชนิด เช่น ฝั๋กมีด น๒.เปลือกยาวห่อหุ้มเมล็ดพืชบางอย่าง เช่น ฝักถั่ว ฝักมะขาม ฝักเพกา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋ก (ฝักฯ)