หน้าหลัก
ฝั๋ก
ฝักฯ
[ฝัก]

น๑.ซอง - สิ่งที่ใช้ห่อหุ้มของมีคมบางชนิด เช่น ฝั๋กมีด น๒.เปลือกยาวห่อหุ้มเมล็ดพืชบางอย่าง เช่น ฝักถั่ว ฝักมะขาม ฝักเพกา เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั๋ก (ฝักฯ)