หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั้นเจื้อก
อักษรล้านนา
ฝั้นฯเชิอฯก
เทียบอักษรไทย
[ฝั้นเชือก]
ความหมาย

ก.ฟั่นเชือก - ทำสิ่งเป็นเส้นให้เข้าเกลียวกันเป็นเชือก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั้นเจื้อก (ฝั้นฯเชิอฯก)