หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝั้น
อักษรล้านนา
ฝั้นฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝั้น]
ความหมาย

น.กวีเรียกคู่รักว่า กู้ฝั้น; ดู...เฝื้อ ก๑.ทำสิ่งเป็นเส้นให้เข้าเกลียวเป็นเชือก ก๒.แนบนอน,แนบสนิท

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั้น (ฝั้นฯ)