หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั่งอายุ
อักษรล้านนา
ฝั่งฯอายุ
เทียบอักษรไทย
[ฝั่งอายุ]
ความหมาย

น.กำหนดอายุขัย

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั่งอายุ (ฝั่งฯอายุ)