หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝั่ง
อักษรล้านนา
ฝั่งฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝั่ง]
ความหมาย

น.ที่ดินริมน้ำที่เป็นขอบแม่น้ำ ลำ คลอง สระ ทะเล เป็นต้น

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝั่ง (ฝั่งฯ)