หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝัง
อักษรล้านนา
ฝังฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝัง]
ความหมาย

ก.ทำให้จมลงจากระดับพื้นทั้งหมดหรือบางส่วน เช่น ฝังศพ ฝังสมบัติ ฝังเสา

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝัง (ฝังฯ)