หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝอย
อักษรล้านนา
ฝอฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝอย]
ความหมาย

น.สิ่งที่เป็นเส้นเล็กละเอียด,ขยะมูลฝอย; ขี้ฝอย ก็ว่า

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝอย (ฝอฯ)