หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝนเอื้อน
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯเอิ้อฯร
เทียบอักษรไทย
[ฝนเอื้อน]
ความหมาย

น.ฝนหยุดตก

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนเอื้อน (ฝ฿นฯเอิ้อฯร)