หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝนอ่อย
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯอ่อฯยฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝนอ่อย]
ความหมาย

น.ฝนเริ่มตกปรอยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนอ่อย (ฝ฿นฯอ่อฯยฯ)