หน้าหลัก คู่มือใช้งาน
ออกเสียงล้านนา
ฝนหยั๋ด
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯอยฯดฯ
เทียบอักษรไทย
[ฝนอฺยัด]
ความหมาย

ก.ฝนหยุดแล้ว,ฝนไม่ตกแล้ว

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนหยั๋ด (ฝ฿นฯอยฯดฯ)