หน้าหลัก
ฝนต๋กสุยๆ
ฝ฿นฯต฿กฯสุๆ
[ฝนตกสุยๆ]

น.ฝนตกปรอยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนต๋กสุยๆ (ฝ฿นฯต฿กฯสุๆ)