หน้าหลัก
ออกเสียงล้านนา
ฝนต๋กสุยๆ
อักษรล้านนา
ฝ฿นฯต฿กฯสุๆ
เทียบอักษรไทย
[ฝนตกสุยๆ]
ความหมาย

น.ฝนตกปรอยๆ

เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นและยกตัวอย่างประโยคที่ใช้คำนี้
ฝนต๋กสุยๆ (ฝ฿นฯต฿กฯสุๆ)